شماره حساب های میزبان 24


 • بانک صادرات

  کارت : 9443-5034-6915-6037

  شبا : IR30,0190,0000,0010,7243,3170,01

  حساب : 0107243317001

 • بانک ملی

  کارت : 7246-0114-9973-6037

  شبا : IR75,0170,0000,0031,9594,5690,06

  حساب : 0319594569006 • صاحب حساب : تمامی حساب ها به نام یاسر شافعی زاده می باشد.